Độ dày thông dụng (mm) Quy cách thông dụng (mm) Trọng lượng (Kg/tấm)
Thép
Tấm
chống
trượt
(tấm gân)
khổ
thông
dụng
3 (1250 x 6000) mm 199,13
(1500 x 6000) mm 238,95
(2000 x 6000) mm 318,6
4 (1500 x 6000) mm 309,6
(2000 x 6000) mm 412,8
5 (1500 x 6000) mm 380,25
(2000 x 6000) mm 507
6 (1500 x 6000) mm 450,9
(2000 x 6000) mm 601,2
8 (1500 x 6000) mm 592,2
(2000 x 6000) mm 789,6